* Probuzení *

 

Cesta Marty 

aneb jak se jí TO stalo ...

Martina cesta k poznání Pravdy byla dlážděna od roku 1991 studiem různých západních a východních duchovních praxí zabývajících se tématikou Probuzení a prohlubováním spojení s vertikální realitou. V roce 1997 začala pracovat v léčitelství, vyučovala Reiki a práci se specifickými energiemi za účelem harmonizace a vývoje zdravého individuálního ducha.

Rozpouštění individuálního vědomí v nekonečném bytí vedlo k dlouhotrvajícím obdobím splynutí s Boží Láskou, rozlévající se v nekonečné šíři. Tato všeobjímající Láska bez hranic, plodící jen Lásku samu, zastínila vše, co si člověk jen dokáže představit pod pojmem jejího ideálu. Přesto docházelo ještě ke znovu ztotožňování, protože utrpení nebylo plně akceptováno jako součást lidského života. Teprve Samarpan, ukázal Martě vzácnost Bytí v Míru se vším, Co Je. Prostřednictvím Samarpana, který je žákem Osha, Papajiho a Gangaji, došlo k poznání, že bolest světa, která byla zároveň její vlastní bolestí patří a bude patřit vždy neoddělitelně k lidským zkušenostem, a že je třeba ji i z celého srdce akceptovat. Uprostřed každé emoce našla Marta Klid a Mír všeobjímající nekonečné skutečnosti ducha.

Praktikováním učení Šri Ramany Maharšiho a intenzivním “Sebedotazováním” docházelo ke stále větší indiferenci k tělu, myšlenkám a emocím.

Spojení s učením Rameshe Balsekara vyvstalo jako hluboký souhlas s její vlastní dlouhodobou životní zkušeností, týkající se poznání, že lidská osobnost nevlastní žádnou svobodnou vůli.

Po přečtení vědeckého článku týkajícího se tématu “Svobodné vůle” došlo při pohledu z okna zcela znenadání k hlubokému proražení jejího osobního vědomí nepodmíněnou vertikální realitou. Tento čin Milosti vedl k jasnému vnitřnímu poznání, že Marta nikdy neexistovala jako individuální od Boha oddělená osobnost.

Tímto nemilosrdným a zdrcujícím poznáním se rozplynulo osobní já v nekonečném oceánu věčného Bytí - Vědomí. Ryzí Srdce její přirozenosti - Čisté Bytí za časem a prostorem vyvstalo napovrch. Probuzením v Tady a Teď se navždy rozplynula otázka “Kdo jsem” a otázka svobodné vůle člověka. Jediná realita byla navždy odhalena.

VŠE, CO EXISTUJE JE ABSOLUTNÍ BYTÍ-VĚDOMÍ.      

 

 

Probuzeni - Co je podle tebe Probuzeni - Strana 2 -

Z relativního hlediska individuality můžeme říci, že skutečnost, že Probuzení v nynějším životě nastane, má své kořeny již v předešlých inkarnacích, kdy jedinec sklízí zrající ovoce svých skutků z minulých životů. Žádné techniky, metody a meditace nemohou Probuzení docílit nebo vyvolat. Stejně tak, jako není možné se k němu žádným způsobem dopracovat. Jedná se tedy čistě o čin Milosti. Pokud Probuzení v kombinaci s různými duchovními technikami a metodami nastane, nenastane proto, že člověk tyto techniky používal, ale nastane přesto.

Kromě bytí v klidu a tichosti existují další přípravné metody jako je meditace, jóga, Tai Chi, zpěv bhadžanů a manter nebo práce s energií. Tyto metody prováděné z pozice oddělenosti od božského zdroje, nevedou sice k probuzení, ale zato nám mohou pomoci vézt zdravý a disciplinovaný život. Naší cestu k probuzení můžeme podpořit, budeme-li se cvičit v provádění těchto metod z perspektivy samotného a jediného subjektu. To znamená tedy ze stanoviska absolutního Bytí-Vědomí, které je vším a s vědomím žádného žijícího. Potom se netrénuješ v tichosti a nemedituješ. Ty JSI Tichost, ty JSI meditace.

Jediný způsob, jak poznat boha, je být bohem. Bůh je naše vnitřní jádro, naše nejbližší a nejbezprostřednější přitomnost. Této transcendentální přítomnosti si můžeme být neustále vědomi a můžeme ji vnímat jako absolutní bezprostředno v srdci našeho prožívání. Touha po poznání naší pravé přirozenosti bývá většinou vyslyšena v podobě kontaktu se seberealizovaným učitelem, který není nic jiného než naše nejvyšší JÁ. Toto spojení, které je spíše duchovního než osobního charakteru, vtahuje mysl do srdce a pomáhá tím odkrývat víc a víc jádro našeho absolutního Bytí. Z tohoto důvodu hraje spojení s bytostí, která realizovala Pravdu důležitou roli na cestě k Probuzení. Mudrc přispívá k oslabení pocitu osobního konatelství a k porozumění, že neexistuje ani připoutanosti ani osvobození. Utvrzuje Tě v přesvědčení, že jsi "Teď" volný a to, co jsi, je Svoboda sama.

Jednou z dalších možností, jak oslabit nenechavou mysl a pobývat častěji ve svém nejvyšším Já, je transformace naší vázané energie, nacházející se ve formě negativních emocí. Po většinu života potlačujeme automaticky nepříjemné pocity jako je strach, bolest, vina, odmítnutí nebo zármutek. Jestliže neblokujeme tyto pocity a jsme-li ochotni cítit vše, co život přináší, nalezneme uprostřed každé emoce nekonečný prostor Klidu a Míru, naše Univerzální Bytí. Splyneme-li s jakoukoliv emocí, se žalem, hněvem, smutkem, akceptujeme-li a obejmeme naší bezmocnost, odhalíme tímto nekonečnou prázdnotu našeho Bytí, naše universální JÁ. Moje rada tedy je, nebojujte, buďte připraveni přijmout nejen Nebe ale i Peklo, které je stejně tak částí Polarity.Usmiřte se se vším. To je cesta Buddhy. Tímto způsobem se z vás stanou alchymisté, kteří dělají z olova zlato. Každá vaše emoce vám může sloužit jako brána ke svobodě.

 

Probuzeni - Co je podle tebe Probuzeni - Strana 3 -

Za nejdůležitější metodu, jak dosáhnut klidné, satvické mysli, pokládám Ramanovu metodu "rozlišujícího pátrání", která odpoutává od identifikace s tělem, myslí a emocemi a stabilizuje pozici Svědka. Prostřednictvím tohoto obezřelého pozorování se dostáváme víc a víc do Klidu a Míru a celý den se může stát nepřetržitou meditací.

Na závěr bych chtěla říci, že život je věčné mystérium, ve kterém prochází každý jedinec jako božský unikát svým individuálním a jedinečným procesem poznání. Z tohoto důvodu není možné aplikovat všeobecné rady a techniky na všechny jedince, protože každá bytost je zároveň projevem nekonečných možností těch nejrůznějších cest k seberealizaci a jejímu prožití. Není tedy "ta" cesta k Probuzení, stejně tak jako není "ta" metoda nebo "ten" guru vhodný pro všechny.

Guru se nachází venku i vevnitř a v mnoha případech dochází k Probuzení bez podpory vnějšího gurua. Náš vnitřní guru se nachází v našem srdci a toho si můžeme být neustále vědomi. Na cestě, která nikam nevede, směřuje každá bytost svoji vlastní stezkou k poznání, že je sama Pravdou. Toto poznání je jediné možné, budeme-li naslouchat našemu srdci. Jestliže někdy dojde ke konfliktu mezi srdcem a hlavou, buďte si jisti, že srdce je pravdou a hlava je lží. Sloužit pravdě neznamená tedy sloužit vnějšímu guruovi, ale vnitřnímu. To znamená sloužit a důvěřovat svému vlastnímu srdci. Život je ten nejvyšší guru a bůh žije v našich srdcích jako naše nejvlastnější JÁ.

Naučíme-li se milovat to, co je, jako momentální projev Totality, vede tato cesta k rozplynutí veškerých představ, přání a ambicí mysli v blaženosti našeho Bytí. V této blaženosti Srdce se jako poslední rozplyne touha po Probuzení. Když tato touha zmizí, tak už Probuzení klepe na dveře.